NÁRODNÍ

STAVEBNÍ

KLASTR z.s.

Národní stavební klastr je seskupení malých a středních podniků, vzdělávacích a výzkumných institucí se zaměřením na oblast stavebnictví, architektury a urbanismu.

Primární zaměření klastru

Výzkum a vývoj

Posilovat výzkumné a vědecké aktivity.

Inovace

Rozvíjet inovační potenciál členů klastru.

Kvalifikace zaměstnanců

Přispívat k profesnímu vzdělávání zaměstnanců členů klastru.

Produktivita

Zvyšovat produktivitu členů klastru.

Investice

Budování kvalitní vědecké a výzkumné infrastruktury. 

Dotace z EU

Příprava a realizace společných projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Rozvoj kraje

Podporovat ekonomický růst a rozvoj Moravskoslezského kraje.

Konkurenceschopnost

Zvyšovat konkurenceschopnost členů klastru.

 

Základní informace o klastru

Občanské sdružení Národní stavební klastr vzniklo 7. července 2017. NS klastr byl jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob založen na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Zakládajícími členy byly tři společnosti působící v oblasti architektury a stavebnictví. Účelem založení bylo sdružovat vzájemně provázané firmy, vzdělávací a výzkumné instituce a organizace působící v oblasti stavebnictví a příbuzných oborech a vytvořit vhodné prostředí pro vzájemnou spolupráci členů s cílem strategického a dynamického  rozvoje stavebního a dřevozpracujícího průmyslu.

 

Vize klastru

“Zvyšovat využitelnost přírodních a ekologických materiálů ve stavebnictví, tím podporovat trvale udržitelné stavitelství.”

Trvale udržitelný rozvoj NS klastr chápe jako zodpovědný postoj společnosti k budování stavebních děl využívající materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí  a vyznačují se nízkou energetickou spotřebou. Snahou trvale udržitelného stavitelství je minimalizovat negativní dopady stavitelství na stav životního prostředí a podporovat cirkulární ekonomiku ve vztahu ke spotřebě surovin ve stavebních činnostech.

 

Cíle klastru

Cíle Národního stavebního klastru jsou následující:

1) Rozvíjet a inovovat Národní stavební klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání ve stavebním a dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi  výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

2) Vybudovat kvalitní vědeckou infrastrukturu – Výzkumné a inovační centrum NS klastru.

3) Vytvářet nové impulzy vedoucí k rozvoji stavebního a dřevozpracujícího průmyslu na národní úrovni a přispět k růstu zaměstnanosti ve výše uvedených odvětvích.

  • prosazovat dřevo, slámu, hlínu, celulózu jako ekologické stavební materiály,
  • zasazovat se o rozvoj cirkulární ekonomiky ve stavebnictví,
  • spoluúčast na tvorbě inovací norem ve stavebnictví,
  • podporovat a rozvíjet smart cities.

4) Zvýšit exportní výkonnost členských firem klastru a posílit jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců.

5) Posílit vzájemnou spolupráci členů klastru, která přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

6) Přispět k oživení starých průmyslových regionů – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

7) Propagovat klastr prostřednictvím seminářů veletrhů, workshopů a konferencí, které budou pořádány pro širokou veřejnost.

8) Popularizovat stavební a řemeslné studijní obory a zasadit se o větší provázanost firem se středními a vysokými školami.

 

Stanovy NS Klastru

Management klastru

Ing. arch. Josef Řezníček
Manažer klastru

Email: reznicek@nsklastr.com
Mobil: +420 704 182 685

Výkonná rada NS klastru

Ing. arch. et Ing. Jan Fridrich

Prezident klastru

Ing. arch. Josef Řezníček

Člen výkonné rady

Ing. Petr Vašek

Člen výkonné rady

pojďme začít

Jste připraveni podílet se na strategickém a dynamickém rozvoji stavebního a dřevozpracujícího průmyslu?