NÁRODNÍ

STAVEBNÍ

KLASTR z.s.

Národní stavební klastr je seskupení nezávislých drobných a malých podnikatelů, vzdělávacích a výzkumných institucí se zaměřením na oblast stavebnictví, architektury a urbanismu.

Primární zaměření klastru

Výzkum a vývoj

Posilovat výzkumné a vědecké aktivity.

Inovace

Zvyšovat počty zavedených inovací. 

Kvalifikace zaměstnanců

Přispívat k profesnímu vzdělávání zaměstnanců.

Produktivita

Zvyšovat produktivitu členských firem.

Investice

Přilákat atraktivní investice. 

Dotace z EU

Přijímat finanční podpory ze strukturálních fondů EU. 

Rozvoj kraje

Podporovat ekonomický růst Moravskoslezského kraje.

Konkurenceschopnost

Zvýšovat konkurenceschopnost členských firem.

 

Základní informace o klastru

Občanské sdružení Národní stavební klastr vzniklo 7. července 2017. NS klastr byl jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob založen na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Zakládajícími členy byly tři společnosti působící v oblasti architektury a stavebnictví. Účelem založení bylo sdružovat vzájemně provázané firmy, vzdělávací a výzkumné instituce a organizace působící v oblasti stavebnictví a příbuzných oborech a vytvořit vhodné prostředí pro vzájemnou spolupráci členů s cílem strategického a dynamického  rozvoje stavebního a dřevozpracujícího průmyslu.

 

Vize klastru

“Zvyšovat využitelnost přírodních a ekologických materiálů ve stavebnictví, tím podporovat trvale udržitelné stavitelství.”

Trvale udržitelný rozvoj NS klastr chápe jako zodpovědný postoj společnosti k budování stavebních děl využívající materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí  a vyznačují se nízkou energetickou spotřebou. Snahou trvale udržitelného stavitelství je minimalizovat negativní dopady stavitelství na stav životního prostředí a podporovat cirkulární ekonomiku ve vztahu ke spotřebě surovin ve stavebních činnostech.

 

Cíle klastru

Cíle Národního stavebního klastru jsou následující:

1) Rozvíjet a inovovat Národní stavební klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání ve stavebním a dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi  výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

2) Vybudovat kvalitní vědeckou infrastrukturu – Výzkumné a inovační centrum NS klastru.

3) Vytvářet nové impulzy vedoucí k rozvoji stavebního a dřevozpracujícího průmyslu na národní úrovni a přispět k růstu zaměstnanosti ve výše uvedených odvětvích.

  • prosazovat dřevo, slámu, hlínu, celulózu jako ekologické stavební materiály,
  • zasazovat se o rozvoj cirkulární ekonomiky ve stavebnictví,
  • spoluúčast na tvorbě inovací norem ve stavebnictví,
  • podporovat a rozvíjet smart cities.

4) Zvýšit exportní výkonnost členských firem klastru a posílit jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců.

5) Posílit vzájemnou spolupráci členů klastru, která přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

6) Přispět k oživení starých průmyslových regionů – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

7) Propagovat klastr prostřednictvím seminářů veletrhů, workshopů a konferencí, které budou pořádány pro širokou veřejnost.

8) Popularizovat stavební a řemeslné studijní obory a zasadit se o větší provázanost firem se středními a vysokými školami.

 

Stanovy NS Klastru

Management klastru

Email: prezident@nsklastr.com

Mobil: +420 737 923 016

Ing. arch. et Ing. Jan Fridrich

Manažer klastru

E-mail: kokesova@nsklastr.com

Mobil: +420 732 103 747

Mgr. Lucie Kokešová

Projektový manažer

E-mail: vaskova@nsklastr.com

Mobil: +420 724 264 876

Ing. Kateřina Vašková

Finanční manažer

Výkonná rada NS klastru

Ing. arch. et Ing. Jan Fridrich

Prezident klastru

Ing. arch. Josef Řezníček

Člen výkonné rady

Ing. Petr Vašek

Člen výkonné rady

pojďme začít

Jste připraveni podílet se na strategickém a dynamickém rozvoji stavebního a dřevozpracujícího průmyslu?