Výhody členství

Přínosy členství v klastru

Klastr je otevřeným spolkem, který je připraven přijímat nové členy bez jakéhokoli omezení a diskriminace. Členem spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba, která souhlasí s posláním klastru a hodlá poslání aktivně podporovat a realizovat.

Zde začíná naše spolupráce

Vzájemná spolupráce je podmíněna následujícími kroky.

N

1. Vyjádření souhlasu s posláním a cíli klastru a seznámení se s obsahem platných stanov

Každý uchazeč o členství v klastru musí vyjádřit souhlas s posláním klastru, respektovat cíle klastru a také být seznámen s obsahem stanov spolku.

l

2. Vyplnění členské přihlášky

Na základě vyjádření souhlasu s posláním a cíli klastru, dále seznámení se s obsahem stanov klastru, je možné vyplnit členskou přihlášku.

3. Vzájemná spolupráce

Počátek spolupráce je podmíněn zejména budováním vazeb mezi klastrem samotným a také jednotlivými členy klastru.  

Členství v klastru

Řádné členství

Řádné členství přináší plné zapojení do veškerých aktivit klastru.  

Více zde

Snížené členství

Snížené členství přináší zapojení pouze do některých aktivit klastru.

Více zde

Partnerská spolupráce

Partnerská spolupráce dává příležitost členům klastru a partnerským subjektům vzájemně sdílet problémy, vyměňovat si znalosti, vytvářet a posilovat mezi sebou stále pevnější vazby.   

Více zde

Výhody pro členy klastru

Využívání nově zřízených center

Centrum podpory a rozvoje podnikání a Centrum architektury a stavitelství.

Spolupráce členských subjektů

Spolupráce členských subjektů nad rámec běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Profesní vzdělávání zaměstnanců

Podpora a rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců členů klastru.

Společná propagace

Vytvoření společné identity členů klastru, propagace členů klastru v národním i mezinárodním měřítku.  

Snížení nákladů

Snížení nákladů směřujících do přípravy nové výroby, investic, průzkumu trhu, propagace a distribuce.

Zvýšený počet tržeb

Zvýšení počtu zakázek, a tím i tržeb členů klastru.

Spolupráce se školskými a VaV institucemi

Spolupráce s institucemi a organizacemi pro výzkum, vývoj a šíření znalostí.

Public relations a marketing

Práce s tiskem a médii. 

Můžete se aktivně zapojit do již probíhajících projektů